bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất

hợp tác trao đổivị trí của bạn:bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất > hợp tác trao đổi > Kết quả thực hiện chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên thanh niên thực hiện đạt được ...

Kết quả thực hiện chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên thanh niên thực hiện đạt được ...

ngày phát hành:2023-08-30 11:07    Số lần nhấp:150

Thông qua việc trích xuất số liệu từ “Hệ thống báo cáo Đề án 5299” (tại địa chỉ https://dean5299.binhdinh.gov.vn) được đối khớp dữ liệu, kiểm chứng, xác thực thông tin từ “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu của Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 – 2027” được phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đề án 5299) tính từ ngày 01/5/2022 đến ngày 01/8/2023, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu 1 “48.000 đoàn viên thanh niên mở tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia”: đã tạo được 60.929 tài khoản, đạt 127% chỉ tiêu. Trong đó, 03 đơn vị đến nay đã vượt trên 100% chỉ tiêu đề ra, bao gồm: Thị đoàn Hoài Nhơn, Huyện đoàn Phù Mỹ, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh. Bên cạnh đó, có nhiều đơn vị tuy chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng kết quả thực hiện trong tháng 7/2023 đã có bước chuyển biến tích cực so với kỳ báo cáo tháng 6/2023 như: Thị đoàn An Nhơn (tăng 85%), Đoàn trường Đại học Quy Nhơn (tăng 75%), Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh (tăng 54%), Huyện đoàn Tuy Phước (tăng 48%). Đáng chú ý, 03 đơn vị không có sự chuyển biến, gồm: Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ.

- Chỉ tiêu 2 “66.000 người dân ngoài độ tuổi thanh niên được đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia”: đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân tạo 72.207 tài khoản, đạt 109% chỉ tiêu. Có 08 đơn vị đã vượt trên 100% chỉ tiêu đề ra, bao gồm: Huyện đoàn Vân Canh, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, Huyện đoàn Phù Mỹ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thị đoàn An Nhơn, Huyện đoàn Hoài Ân, Huyện đoàn Tuy Phước, Thị đoàn Hoài Nhơn. Ngoài ra, kết quả thực hiện trong tháng 7/2023 cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực so với kỳ báo cáo tháng 6/2023 đối với một số đơn vị: Thị đoàn An Nhơn (tăng 324%), Huyện đoàn Vĩnh Thạnh (tăng 308%), Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (tăng 151%), Huyện đoàn Tuy Phước (tăng 128%).

- Chỉ tiêu 3 “40% tổng số tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia (của đoàn viên thanh niên và của người dân được đoàn viên thanh niên hướng dẫn tạo lập) có phát sinh giao dịch thực tế”: hiện có 42.628/133.136 tài khoản có phát sinh giao dịch, đạt tỷ lệ 32%. Tuy nhiên, mặc dù số lượng tài khoản phát sinh nhiều nhưng do đoàn viên thanh niên và người dân không có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; do đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu trong kỳ báo cáo này giảm hơn so với kết quả của kỳ báo cáo tháng trước không mang tính tiêu cực.

- Chỉ tiêu 4 “80% hồ sơ thủ tục hành chính do đoàn viên thanh niên thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến”: hiện có 14.703/41.710 hồ sơ do đoàn viên thanh niên các đơn vị thực hiện bằng hình thức trực tuyến, đạt 35%. Một số đơn vị có tỷ lệ cao so với mặt bằng chung như: Thị đoàn An Nhơn 60%, Huyện đoàn Phù Mỹ 50%, Huyện đoàn Tuy Phước 48%, …

- Chỉ tiêu 5 “51.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên thanh niên hỗ trợ thực hiện”: “Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến” hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp 32.888 hồ sơ trực tuyến, đạt 64% chỉ tiêu. Có 03 đơn vị (Huyện đoàn Vân Canh, Thị đoàn An Nhơn, Thị đoàn Hoài Nhơn) đạt 100% chỉ tiêu đề ra; đồng thời, kết quả trong tháng 7/2023 đã ghi nhận sự chuyển biến bước đầu của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn.

- Chỉ tiêu 6 “Có ít nhất 06 tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử,hợp tác trao đổi trang mạng xã hội của đơn vị”: hiện có 1.014/2.460 bài viết được đăng, đạt 41%. Trong tháng 7/2023, có 01 đơn vị (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) đạt 100% chỉ tiêu đề ra, 02 đơn vị có kết quả thực hiện trong tháng 7/2023 cao hơn so với kỳ báo cáo tháng 6/2023 là: Huyện đoàn Vĩnh Thạnh (tăng 206%) và Huyện đoàn Vân Canh (tăng 173%). Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa tích cực thực hiện tuyên truyền, chưa hoàn thành chỉ tiêu tin/bài được giao, như: Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh.

- Chỉ tiêu 7 “Phấn đấu đạt khoảng 400.000 hộ gia đình có thành viên có tài khoản dịch vụ công và được thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến”: hiện có 74.928 hộ gia đình được đoàn viên thanh niên thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, đạt 19% chỉ tiêu. Trong tháng 7/2023, có 07/20 đơn vị vượt 100% chỉ tiêu đề ra, tiêu biểu là Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Một số đơn vị có kết quả chuyển biến tích cực so với tháng 6/2023 như: Huyện đoàn Tuy Phước (tăng 246%), Thị đoàn An Nhơn (tăng 164%), Huyện đoàn Vân Canh (tăng 153%).

Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh, nhìn chung, Đoàn thanh niên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tinh thần xung kích, năng động, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến, đóng góp ngày càng tích cực vào sự chuyển biến của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, điển hình thông qua các chỉ tiêu như: (i) Số lượng tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công được người dân trên địa bàn tỉnh tạo lập tính đến ngày 01/8/2023 là 139.788 tài khoản (chưa bao gồm tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID); trong đó, số lượng tài khoản công dân do đoàn viên thanh niên hướng dẫn tạo lập là 133.136 tài khoản, chiếm 95%; (ii) Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của toàn tỉnh từ ngày 01/3/2023 đến ngày 01/8/2023 là 80.822 hồ sơ, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2022 (45.178 hồ sơ trực tuyến); trong đó, 32.888 hồ sơ do đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện, chiếm 41%.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế của việc tổ chức thực hiện Đề án 5299, Văn phòng UBND tỉnh đã kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp, quan tâm, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Đoàn Thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 5299 theo nội dung Công văn số 2874/UBND-KSTT ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh. Đồng thời, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét một số vấn đề liên quan đến thúc đẩy việc kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh./.Powered by bóng đá việt nam,trò chơi mới nhất @2013-2022 RSS地图 HTML地图

top